A kezdeti időkről nem sok feljegyzés maradt. Korabeli Református testvérek tájékoztatása szerint már az 1800-as évek vége felé voltak Baptista összejövetelek Kosdon. 1905-ben Szigetszentmiklósról Kosdra költözött Kiss Mihály és Boldizsár János. A Tahitóthfalui körzet akkori lelkipásztora, Kosztán Mihály (1869-1953) igazi missziómunkás volt. Azt azonban tudjuk, hogy a rendszeres összejöveteleknek Kiss Mihály adott helyet. Az első bemerítés 1907-ben volt Kosdon. Kosztyán Mihály Tahitóthfalui lelkipásztor Véglesi Istvánnét és özv. Tóth Jánosnét merítette be, majd 1909-ben Tóth Lídia, Sebián Istvánné, Farkas Sándorné és Szabó Istvánné bemerítésével 7 főre szaporodott a gyülekezet létszáma. Tóth Lídia nővér volt az elsők közül az egyetlen, aki az ötvenes évek végén induló misszióban is részt vett.

A Békehírnők 1922-ben evangélizálásról ad hírt. A feljegyzés szerint Tóth Istvánné és Marton Sámuel lett a gyülekezet tagja. 1928-ban újabb 4 taggal bővült a gyülekezet, Nagy József, özv. Marton Istvánné, Farkas Mária és Nagy Julianna testvérekkel. Később Kosdra nősült Molnár Imre, aki feleségül vette Farkas Mária testvérnőt, Marton Sámuel pedig Lados Juliannát. Ebben az időben 17 főre emelkedett a gyülekezet létszáma, és ekkor Farkas Sándoréknál volt az istentiszteleti hely.

A negyvenes években megfogyatkozott a gyülekezet létszáma, az idősek elhaltak, a fiatalok elköltöztek a munkahely miatt Pestre. A negyvenes években Vass Ferenc volt a Tahitóthfalui gyülekezet lelkipásztora, Ő temette el özv. Marton Istvánnét 1946-ban, ami azért volt jelentős, mert lánya és unokája szívét a temetésen érintette meg az ige, és az elhintett mag kikelt. 13 évi szünet után 1959-ben 4 lélek megtérésével (Léman Jenőné és édesanyja özv. Zsolna Mihályné, Győri Zsigmondné és édesanyja Tóth Józsefné testvérekkel) újraindult a gyülekezet, és ez jelenti egyben a jelenkori misszió történetének kezdetét is.

1959-ben Babka János házánál kezdtek összejönni az igére vágyakozó testvérek, majd 1960-tól özv. Zsolna Mihályné adott helyet 36 éven keresztül házában a gyülekezeti összejöveteleknek. 1958-ban Kovács Géza Újpesti Lelkipásztor felkereste e kis csoportot és rendszeressé tette az Istentiszteleti alkalmakat. Újpestről küldött szolgálattevőket, Mike Károlyt, Kulcsár Ferencet, Kocsi Józsefet, Cihát Károlyt és még néhány testvért.

1960-ban Szokolyához csatlakozott a gyülekezet, Dr. Mészáros Kálmán szokolyai lelkipásztor járt ki Kosdra és szolgált a gyülekezetben. Nehéz és viszontagságos idők után is növekedés mutatkozott, 1963-ban 12 tagot számolunk.

1963-1970-ig Dobner Béla a körzet lelkipásztora, majd Őt Herjeczki András követte a lelkipásztorok sorában. Áldozatos munkát végeztek feleségével, Lídiával 1976-ig, majd az Amerikai Első Magyar Baptista Gyülekezettől kaptak meghívást Detroitba, és ott folytatták szolgálatukat. Sajnos már sem ők, sem Dobner testvér nincsenek közöttünk, a Mennyei Atya haza szólította őket.

1976-tól Hargas Gyula lelkipásztor látja el 10 éven keresztül a szokolyai és kosdi prédikátori teendőket. Testvérünk 1986. október 1-vel nyugdíjba ment, és jelenleg a kiskőrösi Szeretetház lakói feleségével együtt.

1987. július 1-től Csuhai József lelkipásztor szolgált a körzetben. 1988. május 14-én a gyülekezet Léman Jenőt diakónusnak avatta fel.

1989 januárjában a gyülekezet arra kapott indíttatást az Aggeus 2:6-9 igék alapján, hogy az Úr házának – Imaház – építésébe kezdjen.

A fenti ige így szól: „Mert ezt mondja a Seregeknek Ura:

Egy kevés idő van még, és én megindítom az Eget és a Földet, a tengert és a szárazt, és megindítok minden népet, és eljön, akit minden népek óhajtanak, és megtöltöm e házat dicsősséggel! – ezt mondja a Seregeknek Ura. Nagyobb lesz e második ház dicsősége az elsőnél! – ezt mondja a Seregeknek Ura, és e helyen adok békességet – ezt mondja a Seregeknek Ura.”

Ezek az igék csodálatosan teljesedtek be a szemeink láttára.

1991-ben kezdődött az építkezés Hargas Gyula építész testvér tervei alapján és még ez évben megtörtént az alapkőletétel. Az 1991-1997-ig tartó építkezés munkáinak vezetését Léman Jenő végezte, akit 1992-ben a gyülekezet vezetőjének választott meg.

Áldozatos munka eredményeként a gyülekezet 23 taglétszámmal, 6 év alatt, egyéni adományokból, hittel építette fel a modern Imaházat, minden kölcsön és tartozás nélkül.

A templom felavatására ünnepélyes keretek között 1997. április 26-27-én került sor. Istenünknek adunk hálát érte!

1995-ben Csuhai József testvér a szentendrei gyülekezet lelkipásztora lett, így 1995 szeptemberében Marton Zsolt harmadéves Misszió Főiskolás testvért hívta meg a gyülekezet, aki az iskola befejezése után a körzet lelkipásztora lett.

Felavatására 1996. április 28-án került sor.

Időközben a gyülekezet önállósodott. A gyülekezetet a továbbiakban Léman Jenő gyülekezetvezető két elöljáró társával Abonyi Péterrel és ifj. Léman Jenővel együtt végzi.

2008. július 13-án Léman Jenő presbiteri kirendelésére került sor a Magyarországi Baptista Presbiteri Tanács felavatása által, így a gyülekezetben az úrvacsoraosztást, a bemerítést, a temetést, a házasságkötést és egyéb szolgálatokat Ő látja el.

Ökumenikus kapcsolat

Kezdetekben, a faluban nagyon feszült, ellenséges viszony volt az új kis gyülekezettel szemben. Léman Jenő diakónus arra törekedett, hogy mind a református, mind a katolikus testvérekkel szeretetteljes viszonyt alakítson ki. Ennek első lépéseként Pintér Gyula református lelkésztestvért meghívta a Baptista Gyülekezetbe vendégszolgálatra. Először a presbiterek még nem járultak hozzá, Isten viszont úgy alakította a körülményeket, hogy egy évvel később már elfogadták a meghívást és ennek következtében létrejöhettek a hivatalos ökumenikus imaheti alkalmak, amelyeket azóta is mind a három templomban megtartunk.

Hála Istennek egymást elfogadva, testvéri szeretetben tudunk együtt szolgálni.

A lelkészek kapcsolata a hivatalos kapcsolaton túlmutat és baráti-testvéri kapcsolatnak nevezhető. Ma már nem csak az ökumenikus alkalmakon, hanem egymás gyülekezeti rendezvényein és részt vehetünk.